Lederutvikling

Lederutvikling

Hvorfor skal
noen ledes
av deg?

verdu-portretter-1

Erfaringsbasert lederutvikling

Nytt kurs starter i september 2016

Erfaringsbasert lederutvikling

Ledelse gjennom relasjon og kommunikasjon

Å lykkes med ledelse er å lykkes sammen med andre. Derfor er en god leder en som kjenner seg selv og forstår hvordan han eller hun oppleves av, og påvirker, andre.

Utdanningen er for ledere i stab og linje, samt prosjektledere og fagledere.

Lederutviklinglingsprogrammet er for deg som vil lære hvordan:

 • du kan øke egen autoritet og få gjennomslag i lederrollen
 • du kan håndtere egne styrker og svakheter og bli en mer autentisk leder
 • din ledelse oppleves av og beveger andre
 • du kan utvikle din relasjonskompetanse
 • du kan bli en tryggere leder
 • du kan skape større verdi sammen med ditt team
 • du kan mobilisere ubrukte ressurser og skape engasjement

Øvelse gjør mester

Programmet bygger på filosofi og relevant teori, i tillegg til øvelse i praksis. Øvelse er nøkkelen til å utforske eget lederskap og bli en mer autentisk leder, og er derfor en stor del av dette programmet. Veien til å bli den beste utgaven av deg selv som leder, går nemlig gjennom å bli trygg på deg selv. Trygg på hvordan du tenker, føler, handler og reagerer i ulike situasjoner og sammen med ulike personer.

10 samlinger over 2 år

Programmet består av 10 samlinger over to år. Hver samling går over tre dager og tar opp et aktuelt tema knyttet til ledelse.

Gjennom aksjonsmetodiske prosesser iscenesetter vi case fra deltakernes virksomheter og utforsker dem sammen. Relevant teori og filosofi danner rammen for hver samling og for refleksjon, læring og utvikling.

Hver samling skal gi praktisk erfaring, konkret kunnskap og metodikk som kan brukes i din hverdag.

Utvalgte temaer:

 • Autentisk ledelse: Bli bedre kjent med egne styrker og svakheter som leder
 • Relasjonskompetanse: Roller og relasjoner, hvordan engasjere og bevege andre
 • Interessekonflikt og selvledelse: Når ‘alle’ drar i deg. Interessent- og forventningshåndtering.
 • Teambuilding og gruppedynamikk: Hvordan få alle ressurser aktive og teamet til å fungere
 • Endringsledelse: Fra beslutning til handling
 • Konflikthåndtering: Fra konflikt til ressurs
 • Gruppedynamikk: Hvem er du i gruppen?

Selvinnsikt gjør meg til en tydeligere leder

Målet for meg var å utvikle min evne til å være leder. Gjennom utprøving «på gulvet» fikk jeg både øve meg på å håndtere ting jeg synes er vanskelig i lederrollen, og fikk visualisert mulige måter å endre min lederadferd. Samspillet over tid med de andre kursdeltakerne var en viktig nøkkel til innsikt.

«Enkle» hjemmelekser mellom samlingene («prøv ut X») bidro til en kontinuerlig utvikling over to år. Jeg har blitt tryggere på egne evner, og dermed også bedre til å lede andre.

Lasse Jalling
Avdelingsdirektør KS

Om Erfaringsbasert Lederutvikling

Utdanningen hos Verdu ga meg gode praktiske verktøy som er anvendelige i min lederhverdag for en nordisk organisasjon. Fokus på relasjoner gir meg muligheten til å utforske muligheter og hindre i avdelinger og grupper.

Kompetansen jeg har fått gjennom denne utdanningen har blitt en del av min lederhverdag. Og noe jeg lett kan hente frem ved behov. Grunnen til dette er for min del all den praktiske treningen som det var rom for i utdanningen. Jeg kunne aldri lest meg til denne kompetansen.

Jeg anbefaler alle som leder grupper, team eller organisasjoner, og som ønsker å bli bedre på å forstå og håndtere det menneskelige aspektet, å gjennomføre en slik utdanning!

Dag-Adler Blakseth
Element Logic AS

Design TO KRYSS