Utvikling av lederteam

Lederutvikling

Hvorfor skal
noen ledes
av deg?

verdu-portretter-1

Utvikling av lederteam

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med lederteam?

Relasjon og kommunikasjon i et reelt team

Utvikling av ledere i deres eget team gir en unik mulighet til å fokusere på dette teamets viktigste utfordringer og ikke minst det uutnyttede potensialet de har. Samspillet mellom deltakerne utforskes; resultatet er økt bevissthet både på individnivå og når det gjelder teamet som helhet. Hver enkelt deltakers investering i arbeidet vil gi direkte utbytte i form av smidigere samarbeid og mer effektiv utnyttelse av ressursene i teamet.

Resultater for hver enkelt leder og for lederteamet

Utvikling hos hver enkelt vil ha betydning både for den det gjelder og for denne lederens bidrag til lederteamet. Gjennom utvikling av lederteam med Verdu oppnås blant annet:

  • Deltakerne får økt innsikt i egne reaksjoner og mønstre.
  • Deltakerne utvider sin forståelse av egen virkning på andre.
  • Individuelle styrker kartlegges
  • Individuelle svakheter identifiseres for å håndteres eller vendes til styrker.
  • Engasjement og motivasjon fremmes og forsterkes.

Som helhet vil teamet fungere og levere på et annet nivå enn tidligere:

  • Kommunikasjonen i teamet blir tydeligere og mer hensiktsmessig.
  • Bevisste og ubevisste roller avklares.
  • Eventuelle negativ dynamikk avdekkes og kan endres.
  • Ubrukte ressurser blir tydelige for alle i teamet og kan mobiliseres.
  • Teamet blir en sterkere enhet med større gjennomslagskraft.

Innsikt, motivasjon, endring

Gjennom en veksling mellom refleksjon og praktiske øvelser bygges både selvinnsikt og relasjonskompetanse. Dette gir grunnlag for å handle bevisst og hensiktsmessig. Et viktig aspekt ved utviklingen av lederteam er også å skape motivasjon for endring der det er nødvendig. Dette skjer gjennom å tydeliggjøre potensialet for verdiskaping og gjennom opplevelser av hvordan teamet faktisk kan fungere på sitt beste.

Positive ringvirkninger

Utvikling av lederteam vil ikke bare ha betydning for det som skjer innad i teamet og resultatene de oppnår i snever forstand. Den individuelle utviklingen og den relasjonskompetansen hver leder i teamet oppnår, vil med nødvendighet gjøre dem til bedre ledere for dem de har ansvar for. I tillegg kommer betydningen av et reelt samstemt lederteam som rollemodeller og pådrivere i endringsprosesser i resten av virksomheten. Når lederteamet har en felles forståelse er grunnlaget til stede for å bevege hele kulturen i en positiv retning. Og dersom utvikling av ledere på andre nivåer er et mål, vil et modent lederteam være den beste forankringen.

Magi i grupper

Sparebank1 SR-bank har hatt en tett dialog og et hensiktsmessig samarbeid med verdu både før og underveis i leveransen.

Verdu har på magisk vis fort sørget for trygge rammer for deltakerne, slik at de tør å utfordre seg selv og andre – og dermed får en stor merverdi gjennom programmet.

Karen E. Ramsland
Leder Sparebank1 SR-bankskolen

Element_Logic_logo

rsz_srbank_logo

oslologo

NSB_logo

nemiforsikring

MatPrat

Kardex-Remstar-Logo

If-logo

Design TO KRYSS